این سیستم هشدارهائی از نوع بینائی و شنوائی تولید میکند.

اگر مسیر پروازی طوری باشد که هواپیما با کوه یا زمین برخورد کند یا اینکه هواپیما در زمان Landing با سیستم ILS از Glide Path منحرف شده باشد و در شرایط دیگری که پیش تر گفته خواهد شد،فعال میشود.

این سیستم هشدارهائی از نوع بینائی و شنوائی تولید میکند.

اگر مسیر پروازی طوری باشد که هواپیما با کوه یا زمین برخورد کند یا اینکه هواپیما در زمان Landing با سیستم ILS از Glide Path منحرف شده باشد و در شرایط دیگری که پیش تر گفته خواهد شد،فعال میشود.

این سیستم هنگامیکه ارتفاع هواپیما بر اساس Radio Altimeter به زیر 2500ft برسد،هشدارها را فعال میکند ( یعنی بالای 2500ft سیستم قابل استفاده نیست ).

حال ببینیم چگونه این این سیستم را باید قبل از پرواز چک نمود :

در زمان Cockpit Preparation Check باید سوئیچ سیستم GPWS را روی NORM قرار دهیم و در این لحظه باید توجه کرد که چراغ Fault Pb روشن نشود و خاموش باقی بماند.


در این زمان سیستم به خلبان هشدار میدهد :

-کم کردن زیاد ارتفاع در یک لحظه کوتاه >>>>Sink Rate

-به سمت کوه یا زمین پرواز کردن >>>> Terrain Pull Up

-کم کردن ارتفاع در زمان تیک آف >>>> Don’t Sink Gear

-در مجاورت زمین پرواز کردن >>>> Too Low Terrain

-کم کردن ارتفاع زیر Glide Path >>>> Glide Slope

به محض شنیدن و دیدن این این هشدارها باید با سرعت واکنش صحیح را انجام دهید تا مشکل حل شود ( مانند زمان Go Around ).در پروازهائی که در هوای روشن است و دیدن اطراف برای خلبان مقدور است،اگر سیستم فعال شد،خلبان باید احتیاط کرده و مراقب پرواز باشد.

با فشردن GPWS-GS Pb زمانی که هواپیما در ارتفاع 1000 تا 2500 پا قرار دارد میتوان Self-Test سیستم را انجام داد.این تست را میتوان بر روی زمین نیز انجام داد ولی یک توقف کوتاه بین روشن شده چراغ Fault Pb و هشدار GS وجود دارد.برای اینکه تمامی هشدارهای سیستم را روی زمین تست کنیم باید GPWS-GS Pb را بیش از 5 ثانیه نگه داشته و بفشاریم.در زمان تست چراغ Fault روشن میشود و پس از اتمام تست مجددا خاموش میشود.

وقتی که Non Precision Approach را بوسیله سیستم ILS انتخاب کردید،ممکن است در زمان Approach از Glide Path خارج شده و در این هنگام سیستم GPWS فعال میشود.برای غیرفعال کردن هشدار باید GPWS-GS Pb را زیر 1000ft انتخاب و Pb مربوطه را بفشارید.

اگر در زمان نرمال خلبان بخواهد Flap ها را باز کند ولی سرعت آن لحظه برای باز کردن فلپ ها مناسب نباشد سیستم GPWS فعال شده و هشدار Too Low Flap را پخش می کند.اگر قصد دارید که با Slat/Flap 20/20 لندینگ کنید باید ابتدا سوئیچ مربوطه روی GPWS LANDING FLAP SW را روی 20/20 قرار دهید.این سوئیچ روی 20 بصورت مغناطیسی Latch (قفل) شده و میتوان بصورت Manually آن را روی 30/40 قرار دهیم.


در زمان Touch Down اگر سوئیچ روی 20 باقی مانده بود،با فشرده شدن Landing Gear بصورت اتوماتیکی روی 40 قرار میگیرد.

اگر به دلایلی Flap دچار نقص شد و نتوانید از آنها استفاده کنید،سیستم GPWS هشدارهای متعددی تولید میکند که موجب حواسپرتی خلبان میشود.برای غیرفعال کردن سوئیچ را روی حالت OVRD قرار میدهیم.با قرار دادن سوئیچ روی این مد تمامی هشدارهائی که مربوط به فلپ میباشد قطع میشوند و چراغ سفید رنگ OVRD روی Fault Pb روشن میشود تا به خلبان یادآوری کند که فلپ ندارد.

 

در صورت نزدیک شدن هواپیما به عوارض و موانع بر روی زمین در حالت های مختلف پروازی این سیستم هشدارهای دیداری و شنوایی در ارتباط با نزدیک شدن بیش از حد هواپیما به زمین ایجاد و پخش می کند
GPWS دارای 7 حالت زیر می باشد:

1- کاهش سریع ارتفاع

در حین کاهش ارتفاع یا انجام طرح تقرب ، در صورت کاهش شدید ارتفاع هواپیما نسبت به ارتفاع سطح زمین سیستم هشدار یا دستورالعمل لازم را اعلام می کند

در صورتیکه ارتفاع بارومتریک هواپیما به شدت کاهش یابد هشدار SINKRATE پخش و چراغ GND PROX روشن می شود، در صورت ادامه داشتن وضعیت عبارت دستوری PULL UP پخش شده و عبارت قرمز رنگ PULL UP نمایان و چراغ master warning روشن می گردد


2- نزدیک شدن سریع به عوارض زمین
در این حالت سیستم بر اساس ریت نزدیک شدن به مانع با توجه به ارتفاع مانع و هواپیما، سرعت هواپیما و فاز پروازی اعلام هشدار می کند و شامل 2 حالت می باشد

الف) هواپیما در حالت لندینگ نباشد
در صورت افزایش ریت نزدیک شدن به مانع ، هشدار TERRAIN TERRAIN شنیده شده و چراغ GND PROX روشن می گردد، در صورت عدم تصحیح وضعیت، هشدار به دستور PULL UP تغییر کرده و عبارت قرمز رنگ PULL UP نمایان و چراغ master warning روشن می گردد

ب) هواپیما در حالت لندینگ یا در حال انجام ILS approach با اختلاف زاویه مثبت و منفی 2 نقطه با glideslope باشد
در صورت افزایش ریت نزدیک شدن به مانع ، هشدار TERRAIN مرتبا پخش شده و چراغ GND PROX روشن می گردد، در صورت عدم تصحیح وضعیت در کمتر از 1.6 ثانیه، هشدار به دستور PULL UP تغییر کرده (مرتبا تکرار می شود) و عبارت قرمز رنگ PULL UP نمایان و چراغ master warning روشن می گردد

در صورت افزایش ریت نزدیک شدن به مانع هنگامی که فلپ ها در حالت لندینگ و چرخ ها باز هستند عبارت PULL UP از همان ابتدا جایگزین TERRAINو پخش می گردد

3- کاهش شدید ارتفاع هنگام Climbout که هواپیما در حال افزایش ارتفاع می باشد مانند هنگام برخاستن یا GO-Around

در طی تیک آف یا missed approach در صورتیکه ارتفاع دریافتی از ارتفاع سنج بارومتریک به شدت کاهش یابد و چرخ ها یا فلپ ها نیز بسته باشند عبارت DON'T SINK مکررا پخش شده و چراغ GND PROX روشن می شود.

هشدار تنها در صورت بدست آوردن positive rate of climb قطع می گردد و در صورتیکه قبل از رسیدن به ارتفاعی که از آن کاهش ارتفاع شروع شده، هواپیما دوباره شروع به کاهش ارتفاع کند هشدار دوباره پخش می گردد

4- کافی نبودن ارتفاع برای عبور از موانع بر روی زمین
این حالت مربوط به نداشتن ارتفاع لازم برای عبور از عوارض زمین می باشد که به 3 حالت زیر تقسیم می شود

الف) نداشتن ارتفاع لازم برای عبور از موانع بر روی زمین هنگامی که چرخ ها بسته و فلپ ها در حالت لندینگ نیستند
اگر سرعت پایین تر از 190 knot باشد:
هشدار TOO LOW GEAR مرتبا پخش و چراغ GND PROX روشن می شود
اگر سرعت بالاتر تر از 190 knot باشد:
هشدار TOO LOW TERRAIN مرتبا پخش و چراغ GND PROX روشن می شود

ب) نداشتن ارتفاع لازم برای عبور از موانع بر روی زمین هنگامی که چرخ ها باز و فلپ ها در حالت لندینگ نیستند
اگر سرعت پایین تر از 159 knot باشد:
هشدار TOO LOW FLAPمرتبا پخش و چراغ GND PROX روشن می شود
اگر سرعت بالاتر تر از 159 knot باشد:
هشدار TOO LOW TERRAINمرتبا پخش و چراغ GND PROX روشن می شود

در صورتیکه چرخها باز نباشد هشدار TOO LOW GEAR جایگزین TOO LOW FLAP می شود
1- با فشار دادن دکمه GND PROX GEAR OVRD پخش هشدار TOO LOW GEAR متوقف می شود
2- با فشار دادن دکمه GND PROX FLAP OVRD پخش هشدار TOO LOW FLAP متوقف می شود این عمل باعث شبیه سازی فلپ ها در حالت لندینگ می شود و در مواردی که خلبان ترجیح میدهد با میزان فلپ کمتر از حد نرمال لندینگ کند کارایی دارد


ج)نداشتن ارتفاع لازم برای عبور از موانع بر روی زمین پس از تیک اف یا در هنگام مانور go-around
این هشدار بر اساس اطلاعات دریافتی از ارتفاع سنج رادیویی و سطح عوارض زمین می باشد.
سطح عبور از موانع عبارت از 75 درصد ارتفاع جهت عبور از مانع پس از تیک آف یا go-around
در صورتیکه ارتفاع هواپیما از این سطح پایین تر بیاید هشدار TOO LOW, TERRAIN پخش و چراغ GND PROX روشن می گردد


5- پایین بودن بیش از حد نسبت به زاویه داده شده توسط Glide Slope
در هنگام ILS اپروچ در صورتی که زاویه فرود هواپیما با زاویه دریافتی از glide slopاختلاف زیادی داشته باشد هشدار توسط سیستم اعلام می گردد

وقتی چرخ های هواپیما باز و فلپ ها در حالت لندینگ هستند و هواپیما پایین از زاویه glide slope باشد هشدار شنیداری GLIDESLOPE پخش و چراغ کهربایی رنگ GND PROX روشن می شود

ولوم اولین هشدار نصف دیگر هشدارهای GPWS می باشد که به آن soft alertمی گویند در صورت افزایش اختلاف زاویه با glide slope هشدار بلند تر اعلام می گردد و در صورت ادامه این وضعیت، هشدار با حداکثر ولوم پخش می گردد که به آن hard alertمی گویند

در صورت فشار دادن دکمه GND PROX-G/S INHB، هشدارهای شنیداری و دیداری این حالت غیر فعال می گردند

6- اعلام ارتفاع از سطح زمین هنگام لندینگ
هنگام کاهش ارتفاع ، ارتفاع دریافتی از ارتفاع سنج رادیویی و/یا ارتفاع سنج بارومتریک به کرو پروازی اعلام می گردد. اگر زاویه بنک هواپیما بیش از مقدار تعیین شده در سیستم GPWS شود این سیستم با پخش آلارم شنیداری BANK ANGLE, BANK ANGLEکرو پرواز را از این حالت مطلع می سازد


سیستم گویش ارتفاع در هنگام لندینگ یا انتقال از حالت تیک آف به اپروچ در ارتفاع بالاتر از 1000 پا فعال می شود.
هر پیام شنیداری هنگام کاهش ارتفاع به سمت ارتفاع مشخص فقط یک بار پخش می شود و به محض رسیدن به ارتفاع و شنیده شدن پیام، پیام دوباره پخش نمی شود

در صورت عبور از چند سطح ارتفاع قبل از پخش پیام شنیداری آنها، تنها پیام شنیداری مربوط به پایین ترین ارتفاع پخش می گردد

7- تشخیص Windshear
این حالت هنگام پرواز به درون windshearپس از برخاستن و افزایش ارتفاع یا در انجام طرح اپروچ فعال می گردد

در صورت تشخیص وجود tailwind یا downdraft پیام شنیداری WINDSHEAR, WINDSHEAR, WINDSHEARپخش می گردد، بر روی صفحه نمایش روبروی خلبان و کمک خلبان عبارت WINDSHEAR به صورت قرمز نقش می بندد و چراغ قرمز رنگ master warning روشن می شود در این وضعیت بقیه حالت های GPWS و هشدارهای مربوط به آن تا برطرف شدن شرایط WINDSHEAR غیرفعال می شوند

منبع: aerospacetalk.ir

 

این سیستم هشدارهائی از نوع بینائی و شنوائی تولید میکند.

 

sidebanner

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Green red Oranges blue crimson

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color
Background Image

Spotlight4

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
LiveZilla Live Chat Software