مقالات علمی

يكِی از ملزومات كليدی برای استقرارايمن وسايل نقليه در مناطق مانور داخل فرودگاهی در رابطه با هواپيما  اين است كه راننده يا همكار مستقر شده در صندلی جلويی وسيله نقليه صلاحيت لازم برای ارتباط راديويی با مراقبت پرواز را داشته باشد.( فرد دوره ديده و آشنا با وسايل ارتباط راديويی باشد)

يكِی از ملزومات كليدی برای استقرارايمن وسايل نقليه در مناطق مانور داخل فرودگاهی در رابطه با هواپيما  اين است كه راننده يا همكار مستقر شده در صندلی جلويی وسيله نقليه صلاحيت لازم برای ارتباط راديويی با مراقبت پرواز را داشته باشد.( فرد دوره ديده و آشنا با وسايل ارتباط راديويی باشد)

مقامات فرودگاهی معمولا" دارای مسئوليت كلی برای تنظيم ونظارت بر استاندارد ها را دارند؛ علاوه برآن آژانس عملياتی وسايل نقليه ؛ براي اطمينان از اينكه ارتباط راديويی وسيله نقليه اشان با مراقبت پرواز استاندارد لازم را داراست و هيچگونه خللی  در روند ايمنی هواپيما ايجاد نميكند  مستقيما"  مسئوليت دارند. لازم بذكر است كه بعضی از وسايل نقليه تحت نظر مستقيم مسئولان هواپيمایی بوده وبقيه اكثرا" توسط سايرارائه دهندگان خدمات هواپيمايی كار ميكنند.

بايد در نظر داشته باشيم كه مصيبت عظمي هنگامی است كه در حين حركت سريع هواپيما برای برخاستن ونشستن روی باند با يك وسيله نقليه زمينی مواجه شويم. يك بررسی ملی در سال 2007 نشان ميدهد كه 26 درصد از تداخل و سوانح  ثبت شده در باند به نوعی با وسايل نقليه زمينی مرتبط بوده است و اين خطا اكثرا" خطای كنترلر مراقبت پرواز نبوده بلكه اشتباهی است كه بوسيله راننده وسيله نقليه ايجاد ميشود.

tow-vehicle-2

رانندگان وسايل نقليه چه كسانی هستند ؟

 بخش اعظمی از پرسنل مسئول در فرودگاه كه نقشهای متفاوتی در تكميل وانجام كارهای خاص فرودگاهی دارند در كنار ساير رانندگان محوطه فرودگاهی در رابطه با موارد زير مشغول فعاليت ميباشند :

 

آنها كجا رانندگی ميكنند ؟

هر متصدی فرودگاهی انتظار دارد كه برای اطمينان ازصدور مجوز رانندگی در محوطه فرودگاه  و دستورالعملهای برای تائيد اعتبار واعلان استفاده موثر از فركانس ارتباط راديويی كنترل ترافيك پرواز؛ سيستمی وجود داشته باشد.

رانندگی در محوطه فرودگاهی به راحتی ميتواند به دو بخش ازجمله در محوطه اصلی و محوطه مانور مشترك با هواپيما قابل تفكيك باشد؛ در محوطه ای كه نياز به ارتباط راديويی نيست و نواحی كه جهت دسترسی  به آن نواحی نياز به ارتباط راديويی و كسب مجوز از مراقبت پرواز ميباشد و در اين مقاله استناد به اين محوطه اخير ميباشد كه در رابطه با ايمنی هواپيما است و بايستی برای ورود و تردد در آن محوطه مجوز راديويی مراقبت پرواز دريافت شود.

عناصر كليدی مورد قبول ارتباط راديويی مراقبت پرواز برای ارتباط با رانندگان زمينی به شرح زير ميباشد :

 toyota-hilux-makes-the-london-city-airport-go-round 6

استفاده از مكالمات و اصطلاحات استاندارد هوانوردی :

كوتاه و موجز بودن مكالمات راديوی بدليل كاهش زمان مكالمه يكی از ضروريات است و مهمتر از آن قابل فهم بودن آنها ميباشد.اكثرا" يك كلمه هم تراز يك اصطلاح و عبارت است .و گاهی لغات يك كلمه ای رايج در اصطلاحات روزمره كه شايد زياد مهم نباشند در مراقبت پرواز دستورات بسيار  مهمی هستند.و همچنين گاهی اعداد و حروفات منفردا" در مكالمات راديويی بين المللی مهم هستند مثلا" وقتی گفته ميشود " در سی 12 نگهدار " (Hold at C12)  

باند مورد استفاده فعال :

بعضی فرودگاهها بيش از يك باند دارند فلذا بسيار مهم است كه بدانيم كدامين باند مورد استفاده "فعال " است.فلذا گرفتن مجوز خاص برای قطع باند فعال بسيار ضروری تر از باند غير فعال خواهد بود.

يدك كشيدن هواپيما TOWING   :

افرادی كه برای رانندگی وسيله نقليه هنگام يدك كشيدن هواپيما مورد استفاده قرار ميگيرندو مجاز به مكالمه با مراقبت پرواز ميشوند بايد بدقت انتخاب شده و دوره آموزشی تخصصی لازم را توسط شركت مربوطه گذرانده باشندو كاهش ديد هوا و بزرگی و ابعاد هواپيما را هنگام بكسل كردن هواپيما مد نظر قرار دهند.ومخاطره وقتی خواهد بود كه ارتباط راديويی هنگام يدك كشيدن قطع شود و يا راننده يدك كش بدون هماهنگی و با نظر خود حركت نمايد.

دستورالعمل حركت در ديد پايين :

هر فرودگاهی يك دستورالعمل مورد تاييد برای حركت در ديد هواشناسی پايين دارد و در هنگام ديد پايين اين مجموعه دستورالعمل بايد مد نظر قرار دارد. و وسايل نقليه بايستی با محدوديت سرعت حركت نموده و درهنگام روز نيز بايداز روشنايی باند مورداستفاده قرار گيرد.

گزارشات پيش دارندگی :

از جنبه های مهم  در هنگام رانندگی تحت نظر مراقبت پروازاين است كه دقيقا" دستوالعمل داده شده رعايت شود ورانندگی با هوشياری كامل به اطراف باشد ويكی از مسئوليتهای رانندگان مراقبت و هوشياری و  گزارش داوطلبانه مشاهدات مخاطره اميز مشاهده شده از طريق راديو به مراقبت پرواز در موارد زير است:

 

اسكورت وسايل نقليه ای كه با مراقبت پرواز ارتباط راديوی ندارند:

 

در صورت وجود دستوالعمل مورد توافق واحد كنترل ترافيك پرواز؛ اسقراريك وسيله نقليه مجاز به ارتباط راديوی در ناحيه تحت كنترل مراقبت پرواز در نزديكی وسايل نقليه بازديد كنندگان مناسب خواهد بود.و همچنين اين وسيله اسكورت ميتواند به نحوه هماهنگی وسايل نقليه ديگر نظارت داشته باشد وموقعيت آنها را همواره مد نظر قرار دهد تا اطمينان يابد وسايل نقليه براساس مجوز مراقبت پرواز در مسير مشخص شده حركت نمايندكه اين بوسيله عوامل ايمنی زمينی ميتواند انجام شود.

تيم محلی ايمنی باند Local Runway Safety Teams  (LRST )   :

اغلب يك تيم محلی ايمنی باند در فرودگاه وجود دارد . ودر صورت وجود آن ؛ بوسيله مدير فرودگاه و با حضور كنترل ترافيك هوايی ATC   اداره ميشود.و آن برای نظارت بر دستورالعملهای ايمنی باند دررابطه با قطع باند توسط وسايل نقليه وهشداربرای رانندگان و استاندارد مكالمات راديويی بين رانندگان و برای جمع آوری اطلاعات دريافتی و كمك برای  هماهنگی حل مشكلات و صدور هشدارهای لازم ؛ايجاد شده است.

 

منابع :

سايت اينترنتی SKYbrary wiki   متن Atc Radio Use by Airport Vehicles

تهيه وتنظيم  : لطيف جمشيدزاده