آتش نشانی و نجات فرودگاهی  ARFF   Aviation Rescue and Fire Fighting يا به اصطلاح ايمنی زمينی يكی از واحدهای عملياتی فرودگاهی ميباشد.در بخش 9 انكس 14 و داكيومنت 9137 ايكائو به اهميت اين حرفه اشاره شده است.

  آتش نشانی و نجات فرودگاهی  ARFF   Aviation Rescue and Fire Fighting يا به اصطلاح ايمنی زمينی يكی از واحدهای عملياتی فرودگاهی ميباشد.در بخش 9 انكس 14 و داكيومنت 9137 ايكائو به اهميت اين حرفه اشاره شده است.

مبارزان آتش نشانی هوانوردی ، با آتش در هواپيما و اماكن فرودگاهی ميجنگند و خدمات نجات و كمك های اوليه برای مسافران و خدمه هواپيماها و توصيه های تخصصی در مورد ايمنی آتش را ارائه ميدهند.

وظايف آتش نشانی و نجات فرودگاهی :

از وظايف ايمني زمينی در فرودگاه ها طبق استانداردهای انكس های هوانوردی ايكائو ، در مرحله اول ارائه خدمات  اطفاء حريق و نجات برای حفظ جان مسافران و خدمه هواپيما ی سانحه ديده و ارائه خدمات آتش نشانی در محوطه فرودگاهی ( airside , landside  ) ميباشد.به عبارت ديگر وظايف ايمنی زمينی را به شرح زير ميتوان نام برد :

1- کمک به تخلیه مردم evacuation   در شرایط تهدید حیات آنها هنگام حادثه با استفاده از وسایل نقلیه همراه و با کارایی بالا

2- مبارزه با آتش سوزی با استفاده از طیف وسیعی از تجهیزات ، از جمله لوله های آب آتش نشانی hoses  ، لوله های كف ساز (فوم)  foam branch و مونيتور های كف سازو...

3- نظارت برانجام  كمك های اوليه

4- حفاظت از اموال و دارائيهای در معرض خطر آتش سوزی

5- حفاظت از محیط زیست (در صورت لزوم) در شرایط وقوع وضعيت اضطراری

6- شرکت در مانورها و تمرينات  سازمانی برای کنترل آتش سوزی و نجات

7- شركت در  بازديد و سركشی  ایمنی و بازرسی از زنگ و آلارم اعلان  آتش

8- تست و نگهداری خودروهای آتش نشانی  fire vehicles   و تجهیزات دیگر

9- انجام عملیات در مرکز کنترل آتش نشانی فرودگاه ( واحد ايمنی زمينی)

10- نظاره بر ورود و خروج هواپیما در فرودگاه

11- ايجاد درآمد زايی و ارائه خدمات ویژه در صورت لزوم

arff

خصوصيات پرسنل ايمنی زمينی:

سرعت عمل يكی از فاكتور های اصلی در سوانح هوايی ميباشد ، پرسنل مجرب ايمنی زمينی  از زمان اعلام بروز سانحه تا زمان حضور ،حدود 3 دقيقه فرصت دارند تا به محض شنيدن صدای آژير خطر كه توسط واحد مراقبت پرواز به صدا در می آيد در صحنه حادثه حضور يافته و اقدامات اطفاء حريق و نجات مسافران را انجام دهند.

پرسنل ايمنی زمينی بايستی علاوه بر گذراندن آموزشهای لازم برای اطفاء حريق ( كار با فوم آتش نشانی ومواد شيميايی ضد حريق )  وبرای نجات مصدومان و دور كردن مسافران از محوطه آتش بايد دارای تواناييهای فيزيكی و قدرت بدنی ( قد و قواره لازم )وتواناييهای روحی و روانی (جسارت و شجات و خونسردی و عدم ترس از آتش ، هوشياری و ذكاوت و سرعت عمل) را در سطح بالايی برخوردار باشند. و برای تداوم اين خصوصيات بايستی با تمرينات روزانه ، هفتگی و ماهانه و حتی با سيميلاتور سوانح طراحی شده به صورت واقعی  با تمرينات شش ماهه و سالانه به سطح آمادگی لازم برای هر نوع حادثه غير مترقبه برسند.در اين خصوص  در فرودگاهها دستورالعمل وضعيت اضطراری AEP  توسط مراقبت پرواز و با همكاری واحدهای ايمنی زمينی و حراست فرودگاه و هماهنگيهای بين بخشی با مراكز آتش نشانی  و نجات شهری و مراكز حوادث غيرمترقبه و ادارات منطقه ای  مرتبط بر اساس اسناد و الزامات ايكائو تهيه ميگردد.

arff

ماشين آلات آتش نشانی  Apparatus   :

خودرو های آتش نشانی بايستی دارای ويژگيهای خاصی نظير : سرعت ، ظرفیت حمل آب ، عملكرد در جاده و ميزان تخليه مايعات مناسب باشند. هنگام وقوع حادثه ای كه ميتواندباعث صدمه به اموال فرودگاه گردد، آب کافی و عوامل دیگر بایستی طوری حمل گردد تا به بهترين روش ممكن اطفاء حريق انجام شده و حداكثرامکان تخلیه مسافران تا زمان رسيدن ساير وسايل كمكی به صحنه بوجود آيد.

وسایل حفاظتی شخصی Personal protective equipment :

بدليل وجود اشعه های سوزان در هنگام سوختن مواد سوختنی هواپيمايی ، پرسنل ايمنی زمينی (firefighters )  بايستی پوشش لباس سر تا پا نقره اندود برای بازتاب اين حرارت داشته باشند (لباس ضد آتش  fire proximity suit  ). و آنها بايستی ماسك و لوازم تنفسی خود اتكا self-contained breathing apparatus نيزبرای‌در اختيار داشتن هوای تميز داشته باشند تا آنها قادر باشند در داخل دود و گازهای  سوزاننده هنگام وارد شدن در كابين در حال سوختن هواپيمااستفاده نمايند.

همچنين برای كاهش خطرات و تخليه ايمن مسافران نياز به اجرای عمليات نجات است.مسافران قادر به خلاص كردن خود از هواپيما و ارائه خدمات پزشكی نيستندو اين پروسه به كمك پرسنل آتش نشان و نيروهای امدادی پشتيبان كننده مشتاق و سخت كوش انجام ميشود.

به محض كنترل وضعيت اضطراری ، وظايف واحد ايمنی زمينی به حالت عادی بر گشته و شروع به كنترل صحنه و حذف عوامل خطرزای احتمالی و كمك به قرق كردن منطقه برای انجام بازرسی مينمايند. در ايالت متحده  با توجه به ميزان خسارت و كشته شدگان كار بازرسی توسط هيئت ايمنی حمل و نقل ملی  National Transportation Safety Board  (NTSB ) و  FAA Federal Aviation Administration  انجام ميشودو كاركنان ايمنی زمينی  بطور مشروط كمك مينمايند.

آتش نشاني و نجات فرودگاهی ( ARFF  ) در ايالت متحده :

عمليات  واحد آتش نشانی و نجات فرودگاهی ( ARFF  ) در ايالات متحده تحت نظر اداره كل هوانوردی فدرال  FAA ميباشد.

فرودگاههای سرويس لازم را به مسافران ارائه ميدهند و دارای يك واحد ايمنی زمينی ( محافظت آتش ) تحت نظارت دولت ميباشند. فرودگاههای دارای سرويس آتش نشاني و نجات فرودگاهی ( ARFF  ) بطور ساليانه توسط FAA مورد بازرسی و تطابق قوانين FAR بخش 139  قرار ميگيرند. واحد آتش نشانی و نجات فرودگاهی در فرودگاههای نظامی نيز بايستی بر اساس دستورالعمل خاص خودشان مورد بررسی قرار گيرند.

raffd

طبقه بندی واحدهای ايمنی زمينی فرودگاهی (CATEGORY  )  :

طبقه بندی واحدهای ايمنی زمينی فرودگاهی (CATEGORY  )  طبق انكس های هوانوردی  ، بر اساس بزرگترين نوع هواپيمايی كه در فرودگاه به طور متوالی بيش از 700 بار در فرودگاه عمليات نشست و بر خاست انجام دهد از يك تا ده  متناسب با پرسنل و تچهيزات بكار گرفته شده در نظر گرفته ميشود .اين نوع طبقه بندی در ايران بكار ميرود.

جدول راهنمای فرودگاهی Airport index :

جدول راهنمای فرودگاهی Airport index بر اساس اسناد بخش 139 FAA شامل تركيبی از طول هواپيمای شركت هوايی و متوسط پرواز خروجی روزانه فرودگاه ميباشد.اگر شركت دارای كمتراز 5 پرواز خروجی  داشته باشد حدافل قيد شده در اين اينديكس مورد نياز خواهد بود.

ايندكس طول هواپيما وسايل نقليه وسايل اطفاء حريق
A <90 ft (<27m) 1 يا 500 پوند پودر خشك مبتنی بر سديم ، 1211 هالن ( هالوژن و كربن ) ، يا عامل پاك clean agent ، يا 450 پوند پودر خشك مبتنی بر پتاسيم و100 گالن  آب متناسب با كاربرد همزمان  AFFF و پودر شيميايی.
B 90 ft (27m)
to
<126 ft (<38m)
1   .............2 يا 500 پوند پودر خشك مبتنی بر سديم ، 1211 هالن ( هالوژن و كربن ) ، يا عامل پاك clean agent ، و1500 گالن  آب متناسب با كاربرد همزمان  AFFF و پودر شيميايی برای توليد فوم...............................................................يك ماشين نقليه برای حمل عامل اطفاء حريق متناسب با ايندكس A  ، يك ماشين نقليه برای حمل مقداری آب برای كاربرد AFFF و و مفدار آب برای توليد فوم در هر دو وسيله نقليه حداقل 1500 گالن.
C 126 ft (38m)
to
<159 ft (<48m)
2  ...........3 يك ماشين نقليه برای حمل عامل اطفاء حريق متناسب با ايندكس B ، يك ماشين نقليه برای حمل مقداری آب برای كاربرد AFFF و مفدار آب برای توليد فوم در هر دو وسيله نقليه حداقل 3000 گالن...............................................................يك ماشين نقليه برای حمل عامل اطفاء حريق متناسب با ايندكس A  ، دو ماشين نقليه برای حمل مقداری آب برای كاربرد AFFF و مفدار آب برای توليد فوم در هر سه وسيله نقليه حداقل 3000 گالن
D 159 ft (48m)
to
<200 ft (<61m)
3 يك ماشين نقليه برای حمل عامل اطفاء حريق متناسب با ايندكس A  ، دو ماشين نقليه برای حمل مقداری آب برای كاربرد AFFF و مفدار آب برای توليد فوم در هر سه وسيله نقليه حداقل 4000 گالن.
F 200 ft (61m)
and
longer
3 يك ماشين نقليه برای حمل عامل اطفاء حريق متناسب با ايندكس A  ، دو ماشين نقليه برای حمل مقداری آب برای كاربرد AFFF و مفدار آب برای توليد فوم در هر سه وسيله نقليه حداقل 6000 گالن.


منابع :

لطيف جمشيدزاده  از فرودگاه اردبيل

1-     سايت اينترنتی Airservices Australia بخش مربوط به Aviation Rescue and Fire Fighting تصحيح شده در 26 مارس 2010  .

2-    سايت اينترنتی  Wikipedia, the free encyclopedia مطلب مربوط به Aircraft Rescue and Firefighting تصحيح شده در مورخه 6 نوامبر 2010 .

پربازدیدترین ها

معرفی فرودگاه هیثرو بزرگترین فرودگاه لندن

بزرگترین فرودگاه لندن (Heathrow Airport ) فرودگاه لندن که در لفظ عموم اغلب آن را تنها با نام هیترو ...

معرفی بوئینگ 727

در اواخر دهه 1950 و همزمان با به کارگیری هواپیمای 707 در مسیرهای طولانی شرکت بوئینگ دریافت که ...

همه چیز درباره هلیکوپترها

هليكوپتر(بالگرد) چيست؟ هليكوپتر وسيله نقليه موتوري تازه اي است كه كار آن و خدماتي كه مي تواند انجام ...

سازه هواپیما

قسمت های اصلی هواپیما: 1 :بدنه(fuselage) 2 :بال(wing) 3 :دم (tail)( Empennage) بدنه هواپیما : بدنه ...

اصطلاحات QNH - QFE و QNE

ارتفاع سنج ابزاری برای مشخص کردن ارتفاع هواپیماها است, و به این ترتیب عمل میکند که فشار هوای ساکن ...

 

sidebanner

 

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Green red Oranges blue crimson

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color
Background Image

Spotlight4

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
LiveZilla Live Chat Software