مقالات علمی

یکی از مهمترین مسائل در صنعت هوانوردی مسئله مدیریت سوخت می باشد،چراکه سوخت به عنوان دومین عامل ارزشی بعد از دستمزد و حقوق کارمندان همواره مطرح بوده است.

یکی از مهمترین مسائل در صنعت هوانوردی مسئله مدیریت سوخت می باشد،چراکه سوخت به عنوان دومین عامل ارزشی بعد از دستمزد و حقوق کارمندان همواره مطرح بوده است. در بسیاری ازشرکت های هوایی رقابت شدیدی برای کاهش هزینه ها وجود دارد و شرکت هایی که برنامه های مصرف سوخت موثر و فعال تری دارند گوی سبقت را از سایرین میربایند و قادرخواهند بود تا5 درصدکل هزینه شرکت را کاهش دهند.

شرکت های هوایی با تعمیر و نگه داری منظم و دوره ای می توانند مصرف سوخت را کاهش دهند.

بطور متوسط هرهواپیما بعداز 3000ساعت پرواز 1درصد از کارایی خودرا از دست می دهد و 5 درصد تا 7 درصد بیشتر از هواپیما های جدید سوخت مصرف می کنند. بنابراین این تعمیر و نگه داری به موقع جلا و صیقل دادن و رنگ آمیزی مناسب بدنه هواپیما می تواند 1درصد الی 2 درصد مصرف سوخت راکاهش دهد

AviationLogistics FuelManagement

چنانچه هواپیما مجهز به ci و FMCS باشد خلبان قادر است بااطلاعاتی که از این دستگاه ها دریافت می کند هواپیما را با سرعتی هدایت کند که کمترین میزان مصرف سوخت را داشته باشد خصوصا زمانی که هواپیما مجبور به پرواز در ارتفاع کم ویا شرایط وزش باد غیرطبیعی است.

با استفاده از سیستم مناسب طرح پروازی و برنامه ریزی مسجم طرح پرواز از طریق هماهنگی بین واحدهای مراقبت پرواز ،و شرکت های هوایی و عوامل زمینی فرودگاه ها این امکان وجود خواهد داشت که بیشترین پرواز ها در زمان متناسب ، مسیر متناسب و ارتفاع متناسب انجام می شود.واز این طریق گام بسیار موثری در کاهش مصرف سوخت برداشت .

برنامه ریزی و تنظیم زمان پروازها میتواند تاخیر در زمان خروج و ورود هواپیماها و همچینین ترافیک در راه های هوایی را کاهش دهد.

با تنظیم زمان خروج پروازها وتقسیم آن بین تمام ساعات شبانه روز می توان انتظار بار ترافیکی کمتری در زمان خزش هواپیماها در حین پرواز درمسیر و نیز در هنگام ورود به فرودگاه مقصد را داشت.اگر در مسیر راه هوایی ترافیک به طور یکسان تقسیم نشود در بعضی از ساعات شبانه روز ترافیکی سنگینی وجود خواهدداشت و در نتیجه بسیاری از پروازها قادر نخواهد بود در ارتفاع دلخواه خود پرواز کنند .لازم به ذکر است که همواره با افزایش ارتفاع مصرف سوخت کاهش میابد.

همچنین برنامه ریزی و تنظیم زمان پرواز ها می تواند باعث کاهش بارترافیکی در فرودگاه مقصد ودر نتیجه کاهش تاخیر در ورود پرواز ها شود .زیرا هنگام وجود ترافیک سنگین در فرودگاه مقصد واحد مراقبت پرواز مجبور است تعدادی از پرواز های ورودی را در نقاط ایستایی holding نگه دارد و سپس در زمان مناسب مجوز فرود به آنها بدهدو چون این عمل معمولا در ارتفاعات نسبتا پایین صورت می گیرد سوخت بسیارزیادی مصرف میشود.

عامل دیگری که در کاهش مصرف سوخت موثراست از تجهیزات ناوبری و نظارتی پیش رفته همچون سیستم های نظارتی راداری و ماهواره ایی در بخش مراقبت پرواز است.تا بتوان فاصله های طولی و عرضی بین هواپیما ها را کاهش دادو از این طریق امکان پرواز هواپیماهای بیشتری در ارتفاع دلخواه آنها فراهم شود.همچنین با استفاده از این تجهیزات،واحد مراقبت پرواز قادر خواهد بود مسیر های مستقیم و کوتاه تری به پرواز اختصاص دهد البته برای استفاده از این مسیر های مستقیم باید شرایط خاصی وجودداشته باشد ازجمله کاهش دستورالعمل های اضافی ودست وپاگیر،کاهش فضاهای ممنوعه که باعث پیچیدگی و طولانی شدن مسیرهای پروازی میگرددو افزایش فضا های کنترل شده پروازی،مجهز بودن پروازها به سیستم های ناوبری پیش رفته و غیره...