فرودگاه مجموعه ای از افراد متخصص و تجهيزات و تاسيسات گوناگون كه بمنظور فراهم آوردن امكانات براي انجام پرواز هواپيماها و جابجايي ترابري هوايي نظامي و غير نظامي احداث و گرد آوري گرديده.همان گونه كه حمل و نقل دريايي نيازمند بندر ميباشد.فرودگاه را نيز ميتوان به بندر هوايي تشبيه كرد.كه لازمه ترابري هوايي ميباشد.

فرودگاه مجموعه ای از افراد متخصص و تجهيزات و تاسيسات گوناگون كه بمنظور فراهم آوردن امكانات براي انجام پرواز هواپيماها و جابجايي ترابري هوايي نظامي و غير نظامي احداث و گرد آوري گرديده.همان گونه كه حمل و نقل دريايي نيازمند بندر ميباشد.فرودگاه را نيز ميتوان به بندر هوايي تشبيه كرد.كه لازمه ترابري هوايي ميباشد.

فرودگاه و ترابري را ميتوان از پديده هاي تكنولوژي قرن بيستم بشمار آورد.با وجود عمر نسبتا كوتاه خود تحول چشمگيري را در زندگي انسانها بوجود آورده است.در كشورها و شهرهايي كه مراكز جمعيت و تجارت در فواصل نسبتا دور از يك ديگر قرار دارند.احداث و نگهداري راه هاي درجه يك و سربع السير و زمان جابجايي به لحاظ امكانات اجرايي و اقتصادي قابل توجيح نميباشد.لذا تنها راه حل قابل اطمينان براي جابجايي مسافرين و ارسال مايحتاج و محصولات اضطراري از جمله نظامي و پزشكي و حمل مجروحان و پشتيباني از شهرهاي شبكه حمل و نقل هوايي و فرودگاه مناسب بهره برداري استاندارد از آنها ميتواند.

 

mahshahr1

عظيم ترين سرمايه گزاري و برنامه ريزي مالي و انساني را در منطقه به خود مشغول و نقش اقتصادي-سياسي-اجتماعي و خدماتي داشته باشد.و بعنوان يك مجموعه مطمئن در خدمت اقتصاد و مردم و همگام با ديگر بخش هاي اقتصادي و اجتماعي منطقه در برنامه ريزي هاي آينده نقش داشته باشد.لذا فرودگاه ماهشهر  که در سال 1349 احداث و در سال 1370 توسعه یافت را ميتوان بعنوان يك ثروت ملي و اساسي براي شهر محسوب كرد.كه با سرمايه گزاري و رفع موانع و تجهيز آن ميتوان بخش عظيمي از نارسايي ها بويژه در زمينه سرمايه گزاري در منطقه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر و مجتمع بندري امام خميني(ره) را مرتفع نمايد.

 

فرودگاه بندرماهشهر


الف-فعاليت اصلي فرودگاه ماهشهر در حال حاضرتامين نظم و تربيت و تسريع در پذيرش و نشست و برخاست هواپيماها و جلوگيري از برخورد آنان با موانع و هواپيماهاي ديگر در فضاي كنترل شده و باند پروازي و taxi-way هاي فرودگاه طبق مقررات مصوب.
نگهداري و عملياتي نگهداشتن دستگاهها و سيستم هاي ناوبري و ارتباطي-هدايت هواپيماها و ارتباطات امنيتي حفاظتي.

آماده و عملياتي نگهداشتن كليه واحدهاي فرودگاهي با تجهيزات لازم براي پذيرش هواپيما و مسافرين آنان و مبادله اطلاعات هوانوردي و گزارشات جوي به فرودگاه مبداء و دريافت اطلاعات لازم براي آمادگي فرودگاه.

مطابق روز نمودن اطلاعات هوانوردي و هواپيمايي توسط مديريت فرودگاه.طبق كتاب AIP بين المللي هواپيمايي كشوري و انكس ها.

انجام پيشگيري هاي لازم در اطفاي حريق در هنگام سانحه و سوخت گيري و دستورات لازم براي نجات سر نشينان هواپيما بر اساس دستورالعمل هاي مصوب.

mahshahr2

پشتيباني و نظارت اجرايي بر امور حفاظتي و امنيتي و حراستي فرودگاه در چار چوب مصوبه شوراي امنيت ملي و دستور العمل هاي صادره از سوي سازمان هواپيمايي كشوري برا ي كليه فرودگاههاي كشور.

نظارت بر نحوه كار امور مسافرتها و شركت ها ي هواپيما يي و تهيه مانيفيست پروازي و حصول اطمينان از رعايت مقررات مربوطه با توجه به ظرفيت هواپيما و شرايط آب و هوايي. بررسي لود سامري LOAD SUMMARY پرواز و اسناد مربوط به پرواز.

نظارت بر امور خدمات رمپ پروازي و بار كليه امور مربوط به خدمات فرودگاهي.

نظارت روزانه از كليه تاسيسات و تجهيزات فرودگاهي اعم از سيستم ناوبري- برج-روشنايي باند پروازي –موتورهاي برق اضطراري –ماشين هاي ايمني زميني و آتش نشاني و حصول اطمينان از سالم بودن و كار آيي آنان و بررسي دفاتر ثبت گزارشات و وقايع روزانه كليه قسمت ها.

انجام هماهنگي هاي لازم با سازمان هواپيمايي كشوري-پدافند هوايي مركزي-پدافند نيروي هوايي در منطقه ماهشهر-و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران(اداره سوم عمليات)

هماهنگي لازم با استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري در مورد تطابق آخرين قوانين هواپيمايي و هوانوردي و فرودگاهي و اجراي توصيه هاي سازمان جهاني هواپيمايي كشوري ICAO (ايكائو)

تهيه و توزيع دستورالعمل هاي هوانوردي ( نوتام) و ارسال و هماهنگي آنان با اداره كل مراقبت پرواز اداره اطلاعات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري و فرودگاه بين المللي مهر آباد و ديگر فرودگاههاي هم جوار و براي آمادگي فرودگاه ماهشهر.

نماي زيبا از بزمين نشستن يك هواپيما درفرودگاه بندرماهشهر

ب-آمار مسافران ورودي و خروجي به صورت روزانه-ماهيانه- و ساليانه
آمار مسافران ورودي و خروجي از فرودگاه به طور روزانه و ميانگين به تعداد 500 تا 600 نفر در مواقعي كه ترافيك نشست و برخاست هواپيماها روزانه بين 4 پرواز تا 6 پرواز ورودي و خروجي باشد.

آمار مسافرين ورودي و خروجي بصورت هفتگي و ميانگين به تعداد 4500 تا 5500 نفر مياشد.

آمار مسافرين ورودي و خروجي بصورت ماهيانه و ميانگين به تعداد 22000 تا 24000 نفر خواهد بود.

آمار ساليانه مسافرين ورودي و خروجي از فرودگاه ماهشهر بين 288000 تا 300000 نفر ميباشد.

(تعداد پروازهاي روزانه-هفتگي –ماهيانه و ساليانه فرودگاه و نشست و برخاست نوع هواپيماها)

1. تعداد انجام پروازهاي روزانه فرودگاه . اعم از پروازهاي مسافري- نظامي و متفرقه به تعداد 6 تا 8 پرواز بطور روزانه.

2. تعدادپروازهاي هفتگي اعم از پروازهاي شركت هاي هواپيمايي- نظامي و متفرقه به تعدا 65 تا 80 پرواز.

3. تعداد پروازهاي ماهيانه با توجه به تنوع پروازها و نشست و برخاست آنان در فرودگاه و استفاده از سرويس هاي هوانوردي و فرودگاهي به تعداد 230 تا 260 پرواز.

4. تعداد پروازهاي ساليانه با توجه به توضيحات بندهاي فوق بطور ميانگين به تعداد 3000 پرواز از فرودگاه ماهشهر استفاده و از امكانات هوانوردي و فرودگاهي بهره مند ميشوند.

mahshahr a320ج-نوع هواپيماهايي كه در فرودگاه ماهشهر اعم از شركت هواپيمايي و نظامي و متفرقه و آموزشي نشست و برخاست مينمايدشركت هواپيمايي كيش اير –كاسپين-آسمان-تابان-ماهان-ارم-هواپيماهاي نيروي هوايي سپاه پاسداران-نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران –سازمان هواپيمايي كشوري-شركت نفت .

نوع هواپيماها توپولف TU 154 –هواپيمايي ايرباس A320- -فوكر F100 –بويينگ B 727 –بويينگ MD 82 –هواپيمايي جت چهار موتوره BA E - -هواپيماي نظامي ايلشن I L 84 –آنتونوف 74 و هليكوپترهاي سنگين ترابري ML .

د-كارهاي در دست اقدام و برنامه آينده فرودگاه

توسعه باند پروازي از 2700 متر فعلي به حدود 4000 متر با مقاومت P C N 80 توسعه سالنهاي ورودي و خروجي فرودگاه.

احداث ساختمان سپاه حفاظت فرودگاه.

احداث برج مراقبت پرواز با كليه تجهيزات پيشرفته به ارتفاع 5/27 متر.

توسعه پاركينگ هواپيماها براي توقف حداقل سه پرواز پهن پيكر.

احداث واحد سوختگيري هواپيما با نصب مخازن و تجهيزات استاندارد.

احداث ايستگاه آتش نشاني و ايمني زميني.

بازرگاني كردن واحد امور مسافرت همانند شركت هواپيمايي و ديگر فرودگاهاي كشور.

تامين و خريداري خودرو فرماندهي جهت واحد آتش نشاني.

تامين و خريداري تجهيزات زميني هواپيما از قبيل پلكان-بالابر بيمار –دستگاه APU-GPU

گفتنيست كه با توافق هیات دولت مبنی بر اعلام فرودگاه این شهر به عنوان مرز هوایی، این فرودگاه در آینده‌ای نزدیک بین‌المللی می‌شود.

منبع:سایت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ماهشهر

پربازدیدترین ها

معرفی فرودگاه هیثرو بزرگترین فرودگاه لندن

بزرگترین فرودگاه لندن (Heathrow Airport ) فرودگاه لندن که در لفظ عموم اغلب آن را تنها با نام هیترو ...

معرفی بوئینگ 727

در اواخر دهه 1950 و همزمان با به کارگیری هواپیمای 707 در مسیرهای طولانی شرکت بوئینگ دریافت که ...

همه چیز درباره هلیکوپترها

هليكوپتر(بالگرد) چيست؟ هليكوپتر وسيله نقليه موتوري تازه اي است كه كار آن و خدماتي كه مي تواند انجام ...

سازه هواپیما

قسمت های اصلی هواپیما: 1 :بدنه(fuselage) 2 :بال(wing) 3 :دم (tail)( Empennage) بدنه هواپیما : بدنه ...

اصطلاحات QNH - QFE و QNE

ارتفاع سنج ابزاری برای مشخص کردن ارتفاع هواپیماها است, و به این ترتیب عمل میکند که فشار هوای ساکن ...

 

sidebanner

 

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Green red Oranges blue crimson

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color
Background Image

Spotlight4

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
LiveZilla Live Chat Software